Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy z zakresu płac osób wykonujących zawody związane z zawodem: kierownik ds. kadr i płac (kod zawodu 121201), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, posiadające wiedzę z zakresu kadr i płac, chcące poszerzyć oraz unowocześnić posiadaną wiedzę z tego zakresu.

 
Tematyka kursu obejmuje:

  • płace dla zaawansowanych, w tym umowa o pracę – zasady naliczania wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia przyznawane byłym pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom, osobom trzecim, przychody zwolnione z opodatkowania i oskładkowania, oddelegowanie – aspekt składkowy i podatkowy, cudzoziemcy – aspekt składkowy i podatkowy, należności z tytułu podróży służbowej, obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika, fakultatywne składniki wynagrodzenia pracownika – premia i nagroda, premia i nagroda w podstawach poszczególnych składników wynagrodzenia, korekty listy płac,
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • PŁATNIK dla zaawansowanych.
Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

 Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.
 
Koszt uczestnictwa

Opłata za kurs wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2 100,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto złotych) od osoby.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w czterech ratach:
Rata 1: 500,00 PLN;
Rata 2: 600,00 PLN;
Rata 3: 600,00 PLN;
Rata 4: 400,00 PLN.

Back to top