Wyszukiwarka

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa pracownika w praktyce wg aktualnego stanu prawnego - Siedlce

Program

Termin : 5-6 marca 2019 roku


Wykładowca: Monika Jędrzejkowska- specjalista ds. płac

Program szkolenia (16 godzin wykładowych):
 1. Wynagrodzenie za czas absencji chorobowej na podstawie Kodeksu Pracy
  • podstawowe informacje dotyczące wypłaty wynagrodzenia chorobowego
  • okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
  • sytuacje, gdy nie wypłaca się wynagrodzenia chorobowego tylko od razu zasiłek z ubezpieczeń społecznych
  • okres wyczekiwania
  • okres zasiłkowy
  • wysokość wynagrodzenia chorobowego
 2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
  • płatnicy zasiłków – podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty
  • osoby uprawnione do pobierania zasiłków
  • przypadki, gdy zasiłek jest wypłacany bez okresu wyczekiwania
  • zasiłek chorobowy w trakcie trwania urlopów: bezpłatnego lub wychowawczego
  • zwolnienie lekarskie na przełomie roku kalendarzowego (prawo do zasiłku chorobowego a prawo do wynagrodzenia chorobowego, podstawa zasiłku)
  • wysokość zasiłku chorobowego
  • obniżenie zasiłku chorobowego
  • zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 3. Różnice pomiędzy wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem z ubezpieczeń społecznych
 4. Zasiłek macierzyński
  • za okres "podstawowego” urlopu z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
  • za okres urlopu rodzicielskiego
  • za okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
  • w przypadku skrócenia urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
  • w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
  • w przypadku, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego
  • za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
  • w przypadku, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
 5. Zasiłek opiekuńczy po zmianach (60 dni lub 56 dni)
  • przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy
  • przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje
  • krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego
  • wysokość zasiłku i okres wypłaty
  • limity wypłaty zasiłku
 6. Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
  • świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne
  • wysokość świadczeń
  • warunki niezbędne do przyznania
  • przypadki, w których świadczenia nie przysługują
  • dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości
 7. Świadczenia rehabilitacyjne
  • prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
  • okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje
  • okres, przez który świadczenie przysługuje
  • wysokość świadczenia
  • podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa
  • zasady ustalania okresu wchodzącego do podstawy zasiłkowej
  • zasady ustalania podstawy zasiłkowej, gdy pracownik zachorował w pierwszym miesiącu pracy
  • zasady ustalania podstawy zasiłkowej, gdy pracownik zachorował w drugim miesiącu pracy
  • zasady ustalania podstawy zasiłkowej, gdy pracownik nie przepracował pełnym miesięcy wchodzących do okresu wchodzącego do podstawy
  • ustalanie podstawy zasiłkowej w sytuacji, gdy pracownik przekroczył 30-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia
  • zasady wliczania poszczególnych elementów wynagrodzenia do podstawy zasiłkowej:
   • składniki wliczane i nie wliczane do podstawy zasiłkowej
   • składniki wliczane do podstawy zasiłkowej w kwocie faktycznie wypłaconej
   • składniki wliczane do podstawy zasiłkowej po uzupełnieniu
  • zasady uwzględniania w podstawie zasiłkowej składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc (kwartalne, półroczne, roczne)
  • zasady uwzględniania w podstawie zasiłkowej składników wynagrodzenia wypłacanych terminowo
  • zmiana wymiaru czasu pracy i jej wpływ na podstawę zasiłkową
  • nowy składnik wynagrodzenia i jego wpływ na podstawę zasiłkową
  • wpływ podwyżki wynagrodzenia na podstawę zasiłkową
  • premie, nagrody, prowizje i inne nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia a podstawa zasiłkowa (wyrok Trybunału Konstytucyjnego)
  • obliczanie wartości za 1 dzień absencji chorobowej
 9. Rozwiązywanie zadań dotyczących wyliczania podstawy zasiłkowej oraz świadczeń za czas nieobecności spowodowanej chorobą lub macierzyństwem

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
500,00
(dla członków Stowarzyszenia – 475,00 zł).

Back to top