fbpx

Wyszukiwarka

PODATEK VAT 2020 - fakturowanie i korygowanie transakcji krajowych po zmianach nie tylko dla księgowych - Siedlce

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 10-03-2020
 • Koniec zapisów: 10-03-2020
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk - specjalista w zakresie podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. WAŻNE! Zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny
  • Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności
  • Faktury wystawiane na podatnika VAT
  • Faktury uproszczone a paragon
  • Sankcje dla wystawcy i nabywcy za naruszenie przepisów
 2. Deklaracje VAT w formacie JPK
  • Rodzaje deklaracji, które będą przesyłane w nowym formacie JPK
  • Podatnicy są zobowiązani przesyłać deklaracje w nowym formacie JPK od rozliczenia za kwiecień
  • Dobrowolne rozpoczęcie stosowania nowych przepisów
 3. Ewidencja VAT
  • Ewidencjonowanie faktur wystawionych do paragonów
  • Przesyłanie korekty ewidencji
  • Elementy ewidencji VAT
 4. Klasyfikacje towarów i usług dla celów ustalania obowiązku podatkowego
 5. Mechanizm podzielnej płatności a zmiany na fakturze VAT
  • Zasady stosowania na fakturze specjalnego oznaczenia w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”
  • Sankcje dla wystawcy faktury i nabywcy, z powodu braku podania na fakturze dodatkowych oznaczeń oraz uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności
 6. Uchylenie załączników do ustawy nr 11, 13 i 14, które określają towary i usługi objęte dotychczas mechanizmem odwróconego obciążenia oraz odpowiedzialnością podatkową - SKUTKI dla fakturowania tych transakcji po zmianach
 7. PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ - obowiązek dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności i skutki z tym związane oraz sankcje dla podatników
 8. PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ - BAZA PODATNIKÓW VAT a płatność za fakturę na konto, które nie figuruje w nowym wykazie MF - dotkliwe skutki dla podatników
 9. Obowiązek wystawiania faktur w 2020 roku - kiedy i na jakich zasadach?
  • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2020 - stan bieżący na dzień szkolenia
  • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
  • Kiedy nota kiedy faktura
  • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
  • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
  • Kiedy faktura kiedy paragon
  • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem
 10. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks
  • Obowiązkowe dane faktury
  • Data wystawienia faktury
  • Numeracja faktur
  • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
  • Nazwa podatnika i nabywcy - pełna czy skrócona?
  • Adres podatnika
  • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
  • Data transakcji
  • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
  • Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
  • Faktura przy różnych stawkach VAT
  • Wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
  • Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”
  • Symbol PKWiU na fakturach - najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
  • Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze
  • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
  • Adnotacje na fakturze
  • Faktury uproszczone
  • Kurs waluty obcej
 11. NOWE SANKCJE I KARY W VAT DLA PODATNIKÓW W 2020
  • wymogi dokumentacyjne i dowody sprzedaży i zakupu zgodnie z wytycznymi ETS i MF 2019/2020
  • analiza przestępstwa karuzelowego pod kątem niebezpieczeństw dla zawieranych kontraktów
  • analiza etapów transakcji i kontrahentów potencjalnie dotkniętych działalności a przestępczą
  • wytyczne MF dla wszystkich przedsiębiorców odnośnie postępowania przeciwdziałającego nadużyciom podatkowym
  • konsekwencje podatkowe i karne związane z udziałem umyślnym i nieumyślnym w przestępstwie gospodarczym
 12. Faktury elektroniczne - zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania
  • co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić? - cechy faktury elektronicznej
  • akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
  • sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury - UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
  • bezpieczny podpis elektroniczny
  • umowa w sprawie EDI
  • pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
  • forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur
  • pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury
 13. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi w transakcjach krajowych
  • Ogólne terminy wystawiania faktur
  • Warunki dostawy INCOTERMS!
  • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
  • Zasadniczy termin wystawienia faktury
  • Faktury zbiorcze - zasady wystawiania
  • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
  • Szczególne terminy wystawiania faktur
  • Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych
  • Dostawy i druk książek drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych
  • Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy  i leasingu oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.
 14. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług - zasady fakturowania
  • Jak dokumentować otrzymane zaliczki
   • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
   • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
   • Kiedy wystawiamy fakturę końcową
   • Kiedy rozliczamy fakturę końcową
   • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
   • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
   • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
   • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
   • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT
  • Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe
   • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
   • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
   • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony
 15. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT
  • Korekta podatku należnego - zasady rozliczania
  • Podstawa prawna w dyrektywach i ustawie o VAT - zmiana elementów ceny
  • Skonto, Opusty i obniżki cen
  • Zwrot zaliczki lub towaru, Rabaty towarowe
  • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
  • Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
  • Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru
  • Kursy walut na fakturach korygujących
  • Faktury zmniejszające i  zwiększające VAT
  • Termin rozliczenia faktury korygującej
  • Zasady korygowania w przypadku zmiany stawek VAT
  • Korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących
  • Korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej
  • Korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku
  • Ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji
 16. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi
  • Comiesięczne kontrole faktur w systemie JPK
  • SPLIT PAYMENT - wpływ na fakturowanie i rozliczanie transakcji w VAT
  • Weryfikacja kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansów - obowiązek przy sprzedaży i zakupie
  • Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
  • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
  • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
  • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
  • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży - UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
  • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
  • Wystawianie refaktur - terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
  • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania
 17. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje - nowe zagrożenia dla podatnik
  • Sprawdzanie kontrahenta przed transakcją
  • Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego - KONTROWERSJE 2019/2020
  • Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
  • Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący
  • Faktury fikcyjne i puste - nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów
  • Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
  • Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym
  • Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona
  • Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury - skutki u nabywcy
  • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego
 18. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego się nierzetelnymi dokumentami w VAT
  • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ - największe zagrożenie 2019/2020
  • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2020 r. - kto i jak odpowiada?
  • BLOKADA RACHUNKÓW BANKOWYCH spowodowana błędami w fakturowaniu transakcji

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
340,00
(dla członków Stowarzyszenia – 323,00 zł).

Back to top