fbpx

Wyszukiwarka

Rozwiązywanie umów o pracę – ujęcie praktyczne - Siedlce

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 22-04-2020
 • Koniec zapisów: 22-04-2020
 • Wykładowcy: Kędziora Jacek

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista w zakresie prawa pracy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zagadnienia ogólne
  • Ustanie umownego stosunku pracy – różnice pomiędzy rozwiązaniem a jej wygaśnięciem umowy o pracę,
  • Forma,
  • Doręczanie wypowiedzeń i oświadczeń o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia – praktyczne wskazówki,
  • Cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia,
  • Zasady reprezentacji pracodawcy przy czynnościach z zakresu prawa pracy,
  • Reprezentacja pracownika przez zakładową organizację związkową,
  • Konsekwencje naruszenia wymogów formalnych
 2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  • Forma, treść i dopuszczalność porozumienia,
  • Ochrona stosunku pracy o pracę a porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę,
  • Wady oświadczenia woli,
  • Porozumienie o rozwiązaniu umowy a ciąża,
  • Porozumienie o rozwiązaniu umowy a przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
  • Odprawa pieniężna – kiedy przysługuje
 3. Wypowiedzenie umowy o pracę
  • Istota wypowiedzenia.
  • Początek i koniec okresu wypowiedzenia,
  • Doręczenie wypowiedzenia,
  • Wypowiedzenie umowy o pracę a zasada równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu. Prawa i obowiązki stron w okresie wypowiedzenia,
  • Tryb, treść i forma,
  • Konsultacja związkowa,
  • Przyczyna wypowiedzenia – sposób konstruowania,
  • Przyczyna wypowiedzenia w orzecznictwie,
  • Kryteria doboru pracownika do zwolnienia,
  • Długość okresu wypowiedzenia,
  • Modyfikowanie okresów wypowiedzenia,
  • Zwolnienie na poszukiwanie pracy,
  • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
  • Ochrona przedemerytalna a obniżony wiek emerytalny,
  • Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,
  • Pozostałe przypadki ochrony pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę.
 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
  • Odwołanie od wypowiedzenia,
  • Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • Przywrócenie pracownika do pracy,
  • Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy,
  • Odmowa ponownego zatrudnienia,
  • Odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę,
  • Skutki błędnego skrócenia okresu wypowiedzenia
 5. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Tryb, treść i forma,
  • Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świetle orzecznictwa,
  • Termin,
  • Ponowne zatrudnienia pracownika,
  • Konsultacja związkowa,
  • Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Odwołanie do sądu pracy,
  • Rodzaje roszczeń,
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w okresie wypowiedzenia,
  • Zasady zaliczania okresu pozostawania bez pracy do stażu pracy.
 7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
  • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w świetle orzecznictwa,
  • Treść i forma oświadczenia,
  • Termin na złożenie oświadczenia,
  • Uprawnienia pracownika związane ze złożonym oświadczeniem
 8. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
  • Sposób kwestionowania decyzji podjętej przez pracownika,
  • Ustalanie odszkodowania
 9. Świadectwo pracy
  • Nowe zasady wydawania świadectwa pracy,
  • Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy,
  • Uzupełnianie świadectwa krok po kroku.
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych
  • Zakres stosowania ustawy,
  • Zwolnienie indywidualne a zwolnienie grupowe,
  • Konsultacje dotyczące zwolnienia grupowego,
  • Porozumienie w sprawie zwolnień,
  • Zawiadomienie o zwolnieniu grupowym,
  • Dopuszczalność wypowiedzenia,
  • Odprawa pieniężna,
  • Ponowne zatrudnienie pracownika.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

Back to top