Wyszukiwarka

Zmiany w prawie pracy 2019 - Siedlce

 • Kategoria: Kadry / płace
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 27-02-2019
 • Koniec zapisów: 27-02-2019
 • Wykładowcy: Kędziora Jacek

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista w zakresie prawa pracy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej:
  • nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
  • podział akt osobowych,
  • numeracja gromadzonej dokumentacji i jej archiwizacja,
  • przechowywanie dokumentacji– dwie formy (papierowa lub elektroniczna)
  • sposoby zabezpieczania dokumentacji gromadzonej w formie elektronicznej,
  • zmiana formy prowadzenia dokumentacji,
  • prawo pracownika do odbioru zgromadzonej dokumentacji oraz sposób realizacji tego prawa,
  • wydawanie kopii,
  • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji osobowej oraz obowiązki pracodawcy z tym związane,
  • omówienie przepisów przejściowych wprowadzających nowe regulacje prawne
 2. Zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych:
  • Nowy katalog osób mogących tworzyć i przystępować do związków zawodowych, ze szczególnym omówieniem tzw. prawa koalicji przysługującego osobom, które wykonują pracę na podstawie innej niż stosunek pracy,
  • Zwolnienia od pracy osób działaczy związkowych i ochrona ich zatrudnienia,
  • Zakładowa organizacja związkowa w świetle znowelizowanych przepisów,
  • Nowe zasady ustalania reprezentatywności związków zawodowych;
  • Badanie liczebności związków zawodowych;
 3. Pracownicze plany kapitałowe („PPK”)
  • Uzasadnienie wprowadzonych zmian,
  • Podstawowe założenia dotyczące gromadzenia środków w ramach PPK,
  • Uczestnicy PPK,
  • Umowy zawierane w ramach PPK,
  • Wysokość wpłat i ich rodzaje,
  • Rezygnacja z PPK – zasady i terminy,
  • Podmioty uprawnione do prowadzenia PPK
  • Nadzór nad gromadzeniem środków w ramach PPK,
  • Środki zgromadzone w ramach PPK w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa albo śmierci uczestnika PPK,
  • Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK,
  • Odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z PPK,
  • Relacja PPK względem innych przepisów z zakresu prawa pracy,
  • Przepisy wykonawcze – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów, które należy załączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę
  • Zmiana zasady ogólnej,
  • Obowiązki pracodawcy związane z nowelizacją.
 5. Wybrane orzecznictwo z zakresu prawa pracy
 6. Odpowiedzi na pytania osób uczestniczących w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top