Wyszukiwarka

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego - studium przypadków - Siedlce

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu
(8 godzin wykładowych):

 1. Minimalna podstawa zasiłku w 2017 roku i jej wpływ na wypłatę świadczeń z tytułu choroby na przestrzeni 2017 roku.
 2. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w 2017 r.:
  • wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,
  • długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni,
  • wysokość wynagrodzenia chorobowego,
  • kto i kiedy nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego?
 3. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne – różne przypadki.
 4. Okres zasiłkowy w praktyce – ćwiczenia w ustalaniu okresu wypłaty świadczeń dla pracowników:
  • długość okresu zasiłkowego,
  • zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
  • wyczerpanie okresu zasiłkowego,
  • ustalanie okresu zasiłkowego we współpracy z ZUS
 5. Zasiłek chorobowy – pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie:
  • kto ma i kto nie ma prawa do zasiłku?
  • wysokość zasiłku chorobowego w poszczególnych sytuacjach,
  • zasady obniżania wypłaty zasiłki z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego,
  • jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku chorobowego?
 6. Świadczenie rehabilitacyjne - pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie:
  • kto i kiedy ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?
  • zasad ubiegania się o przyznanie świadczenia,
  • wysokość świadczenia i zasady dokumentowania wypłaty świadczenia,
  • zasad waloryzacji podstawy wymiaru.
 7. Zasiłek opiekuńczy - pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie prawa do opieki:
  • nad zdrowym dzieckiem, nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny,
  • kto nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego?
  • wysokość zasiłku opiekuńczego,
  • jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku opiekuńczego?
 8. Zasiłek macierzyński - pytania i ćwiczenia mające na celu ustalenie:
  • zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego,
  • zasad obliczania podstawy zasiłku macierzyńskiego i wysokość zasiłku macierzyńskiego w różnych przypadkach,
  • jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.
 9. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników w praktyce – ćwiczenia z naliczania poszczególnych wypłat z uwzględnieniem informacji na temat:
  • okresu, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku – w tym choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia a okres wyczekiwania,
  • zasad obliczania wysokości zasiłku dziennego w różnych przypadkach wypłaty świadczeń pieniężnych,
  • uzupełnianie wynagrodzenia/składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,
  • jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku?
  • jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia?
  • składników wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,
  • składników podlegających uzupełnieniu,
  • składników przyjmowanych do podstawy w kwocie faktycznie wypłaconej,
  • składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu,
  • zmiany wymiaru czasu pracy a zasad naliczania podstawy zasiłkowej,
  • łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który urlopu udzielił,
  • kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo.
 10. Ciekawe orzeczenia sądowe i interpretacje urzędowe.
 11. Najczęściej występujące problemy z uwzględnianiem składników płacowych w podstawie zasiłkowej, a także ustalaniem wymiaru świadczeń chorobowych – przykłady praktyczne.
 12. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie ma charakter warsztatowy – uczestników prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

  Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
  Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

  Cena kursu

  Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
  260,00
  (dla członków Stowarzyszenia – 247,00 zł).

  Back to top