Wyszukiwarka

BILANS 2017 - ZAMKNIĘCIE ROKU I SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - SIEDLCE

Program


MODUŁ I
ZAMKNIĘCIE ROKU I SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.


Wykładowca: Justyna Beata Zakrzewska – biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawy prawne sporządzenia i badania sprawozdania finansowego i ich istotne zmiany.
 2. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego i poddania badaniu przez biegłego rewidenta.
 3. Czynności związane z zamknięciem roku – zakres i harmonogram:
  • zapewnienie kompletności i poprawności ksiąg rachunkowych,
  • sprawdzenie realności danych drogą inwentaryzacji,
  • wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
  • zapisy uzupełniające przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych.
 4. Wpływ polityki rachunkowości na sporządzenie sprawozdania finansowego:
  • polityka rachunkowości a rzetelność sprawozdania finansowego i zeznania podatkowego,
  • stosowanie uproszczeń a problemy dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych,
  • ujęcie i ujawnienie skutków zmian polityki rachunkowości.
 5. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów drogą inwentaryzacji:
  • terminy i metody inwentaryzacji,
  • rozliczenie i ujęcie wyników inwentaryzacji.
 6. Bilansowa wycena aktywów i pasywów:
  • zasady bilansowej wyceny,
  • istota wartości szacunkowych i ich zmian,
  • stosowanie zasady ostrożnej wyceny,
  • ujęcie skutków wyceny.
 7. Zdarzenia po dacie bilansu i ich wpływ na sprawozdanie:
  • daty ważne,
  • przykłady zdarzeń i zasady ich ujęcia.
 8. Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym skutków korekty błędów popełnionych w poprzednich latach.
 9. Podatek odroczony na dzień bilansowy.
 10. Sporządzenie sprawozdania finansowego - bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa:
  • zakres ujawnień,
  • przegląd rzeczy ważnych w związku z prezentacją danych,
  • najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.
 11. Zatwierdzanie oraz publikowanie sprawozdań finansowych.


Dodatkowe informacje

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa w Siedlcach, ul. Świętojańska 7
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top